Hill-Roms dataskyddspolicy

Omfattning och tillämpning

I den här policyn fastställs rutiner för insamling, användning och skydd av personuppgifter.  Den omfattar personuppgifter som insamlas, lagras, hanteras eller överförs i elektronisk form på den här hemsidan.

Syfte

Läs denna policy noggrant eftersom den beskriver på vilket sätt dina personuppgifter kommer att användas av HRC. Om du inte samtycker till den här användningen ska du inte godkänna de här villkoren. Dina personuppgifter kommer då inte lagras eller användas av HRC.

HRC samlar, lagrar och bearbetar information, inklusive personuppgifter, i sin vanliga verksamhet, vilket även gäller användning genom den här webbplatsen. HRC kommer att använda den här informationen för analys, kommunikation, marknadsföring och försäljning. Detta kan innefatta användning av data för att kontakta dig personligen, genom e-post eller telefon utan att du har bett om detta. Genom att acceptera den här policyn godkänner du detta. HRC:s användning av personuppgifter skall vara förenliga med det samtycke som erhållits här. Om personuppgifterna ska användas för andra ändamål än de som beskrivs här kommer HRC att begära ett nytt samtycke.

  • Om du inte samtycker till den här användningen ska du inte godkänna de här villkoren. Dina personuppgifter kommer då inte lagras eller användas av HRC.

Personuppgifter avser följande.

Personuppgifter: information som är relaterad till en individ som kan identifieras genom denna information, oavsett om den kan associeras med annan information. Vanliga exempel på personuppgifter som används av HRC i dess vanliga verksamhet är namn, adresser, e-postadresser, medlemskap i kommersiella organisationer (kundmedlemskap), användarhistorik och profiler på vår webbplats, telefonnummer och andra kontaktuppgifter.

HRC samlar inte in känslig personlig information, vilket utgörs av följande:

Känslig personlig information är uppgifter om en individ relaterad till ras eller folkgrupp, politiska åsikter, religiösa åsikter, sexuell inriktning, fysisk eller mental hälsa eller tillstånd samt information om brott som personen har gjort sig skyldig till eller påstås ha gjort sig skyldig till.

Vi ber dig att inte skicka in den här typen av information.

Dataöverföring

Utöver den avsedda användning som beskrivs ovan godkänner du också att din personliga information kan överföras av HRC till USA, till ett land inom EU och till något land utanför USA och EU, så länge det går att säkerställa lämplig nivå av dataskydd för personuppgifter i det landet.  HRC har tecknat ett avtal med HRC Inc. som innehåller de standardavtalsklausuler som definieras i EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG). HRC:s kontor i USA måste alltid följa de dataskyddsprinciper som definieras i standardavtalsklausulerna, som kan vara mer detaljerade än det som definieras i den här policyn. Det är möjligt att personuppgifter vidareförmedlas till ytterligare länder, om det vid en senare tidpunkt fastställs att de ger en lämplig skyddsnivå.

HRC kan dela en individs personuppgifter med en tredje part om detta krävs för företagets normala verksamhet, vilket omfattar tillhandahållande av tjänster och produkter till patienter, vårdpersonal och andra anställda.

Vidareförmedling

Om personuppgifter lämnas ut till tredje part kommer HRC endast göra detta i de syften som definieras här. HRC ska se till att HRC:s åtgärder överensstämmer med det samtycke som har givits utöver eventuella juridiska och/eller lagstadgade krav. HRC kommer att kräva att dessa tredje parter ingår avtal om att följa grundläggande regler om dataskydd och säkerhetskontroller som är i enlighet med de principer som beskrivs här.

  • Om du inte samtycker till den här användningen ska du inte godkänna de här villkoren. Dina personuppgifter kommer då inte lagras eller användas av HRC.

Säkerhet

HRC vidtar rimliga säkerhetsåtgärder, inklusive administrativa, tekniska, personalrelaterade och fysiska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, utlämnande, ändringar, förstörelse och stöld.

Rättsliga undantag

Under vissa begränsade eller exceptionella omständigheter kan HRC, i enlighet med vad som tillåts eller krävs enligt gällande lagar och skyldigheter, göra personuppgifter tillgängliga utanför policyns omfattning. Exempel på sådana omständigheter är bland annat undersökning av vissa specifika påståenden om felaktigheter eller brott, för att skydda våra anställda, allmänheten eller HRC från skada eller oegentligheter, samarbete med myndigheter, granskning av ekonomiska resultat eller regelefterlevnad, svar på juridiska krav eller processer, uppfyllande av juridiska krav eller försäkringskrav eller försvar av juridiska krav eller intressen, i enlighet med anställningslagar eller avtal eller andra juridiska skyldigheter, indrivning av skulder, skydd av HRC:s informationstillgångar, i nödsituationer eller för att skydda viktiga intressen.

Övervakning och kontroll

HRC har åtagit sig att övervaka och kontrollera efterlevnad av denna policy samt tillämpliga dataskyddslagar, riktlinjer och skyldigheter.

Alla potentiella eller faktiska brott mot den här policyn kan rapporteras till HRC. HRC åtar sig att undersöka och ta itu med problem på ett korrekt sätt och hålla den klagande parten informerad om förlopp eller resultat av en undersökning.

 

Borttagning av personuppgifter

HRC förbehåller sig rätten att när som helst ta bort personuppgifter från sitt system, efter eget godtycke.

Företräde

Om denna policy på något sätt är i motsägelse till tillämpliga lagar eller förordningar har det senare företräde.

Rätt att avsluta

Du kan när som helst begära att HRC: 1) tar bort dina personuppgifter från våra databaser, och ur alla IT-system, i den mån det är tekniskt möjligt, 2) att ytterligare användning avslutas och 3) att alla eventuella personuppgifter rättas.