Hill-Rom villkor

1. Tillämpningsområde

1.1 Användning av dessa webbsidor som tillhandahålls av Hill-Rom och/eller deras dotterbolag (”Hill-Rom”), ”Hill-Roms webbplats” ska göras i enlighet med dessa villkor. Genom att börja använda Hill-Roms webbplats accepterar du dessa villkor.

2. Material

2.1 På webbplatsen tillhandahåller Hill-rom programvara eller dokumentation (”material”) i ändamålsenligt syfte för webbplatsen.

3. Åtkomst och lösenordsskydd

3.1 Hill-Rom reserverar rätten att a) ge, neka, begränsa eller ta tillbaka åtkomst för en användare, utan föregående meddelande, b) göra åtkomsten villkorlig genom att kräva att användaren tillhandahåller viss information och c) införa vissa användarvillkor.

3.2 Vissa material på Hill-Roms webbplats kan vara lösenordsskyddade. Användaren skall se till att dess lösenord inte blir tillgängliga för tredje part och användaren ansvarar för alla transaktioner och andra aktiviteter som har utförts efter inloggning med hans eller hennes lösenord.

4. Tillstånd och användarvillkor för material

4.1 Hill-Rom ger användaren en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda material, som görs tillgängliga för användaren på Hill-Rom webbplats för de ändamål som avsågs av Hill-Rom då materialen gjordes tillgängliga.

4.2 Vid användning av Hill-Roms webbplats ska användaren inte:

• Bryta mot någon av (Hill-Roms) immateriella rättigheter eller annan upphovsrätt.

• Ladda upp innehåll med virus eller andra program som kan skada data.

• Överföra, lagra eller ladda upp hyperlänkar eller innehåll som användaren inte har rätt att använda, särskilt i fall där sådana hyperlänkar eller innehåll bryter mot tystnadsplikt eller är olagliga.

• Sprida reklam, spam, oönskade meddelanden eller felaktiga varningar om virus, defekter eller liknande material, och användaren ska inte be om eller uppmana till deltagande i lotterier, spel eller någon åtgärd varigenom pengar eller andra förmåner begärs.

5. Immateriella rättigheter

5.1 Materialet skyddas av upphovsrätt och andra lagar om immateriella lagar. Material som hittats på Hill-Roms webbplats får inte ändras, kopieras, återges, säljas, hyras ut, användas, kompletteras eller utnyttjas på något annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Hill-Rom.

5.2 Förutom de användarrättigheter och andra rättigheter som uttryckligen medges häri, ges inga andra rättigheter till användaren.

6. Länkar

6.1 Hill-Rom webbplats kan innehålla länkar till webbsidor som tillhör tredje part. Hill-Rom accepterar inget ansvar för innehållet på webbsidor som tillhör tredje part och gör inga utfästelser om eller rekommenderar sådana webbsidor eller deras innehåll, eftersom Hill-Rom inte kan styra eller kontrollera innehållet eller granska fakta på sådana webbsidor och avsäger sig allt ansvar för innehållet och informationen om detta. Användning av sådana webbsidor sker på användarens egen risk och regleras av villkoren för dessa webbsidor.

7. Ansvar

7.1 Såvida material görs tillgängligt av Hill-Rom so görs detta ”som de är”. Hill-Rom frånsäger sig, så långt detta är tillåtet i lag, allt ansvar för eventuella fel i materialet, vad gäller korrekt information och frånvaro av defekter. De tar heller inget ansvar för krav från tredje part eller tredje parts rättigheter vad gäller informationens fullständighet, ändamålsenlighet och marknadsförbarhet. Kvalitet och egenskaper som krävs för en produkt ska avtalas särskilt och inte genom webbinnehåll.

7.2 Materialen kan innehålla allmänna beskrivningar relaterade till tekniska möjligheter för enskilda produkter, men dessa möjligheter och produkter kanske inte är tillgängliga för användaren i vissa fall, inklusive men inte begränsat till produktförändringar, avsaknad av godkännande från myndigheter, exportkontroller osv.

7.3 Hill-Rom och värdarna för webbplatsen frånsäger sig härmed allt eventuellt ansvar, i den mån det tillåts av lag, för alla krav, förluster eller skador av något slag vad gäller material som tillhandahålls på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till direkt, indirekt, ofrivillig skada eller följdskador, förlorad ersättning eller förlorad vinst eller data, skador på IT-system eller databaser, dataförlust, brott mot användardataskydd, oavsett om detta beror på ett avtalsbrott eller garantibrott, skadeståndsgrundande händelse (inklusive försumlighet), produktansvar eller annat.

7.4 Användaren ska, för att skydda sig själv, bära ensamt ansvar för att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lämpliga IT- och dataskyddsåtgärder vidtas.

8. Skydd av användardata och dataöverföringar

8.1 Hill-Rom kommer att uppfylla rådande lagar om dataskydd för insamling, användning och behandling av personuppgifter för användare (”användaruppgifter”) på Hill-Roms webbplats. Användaren godkänner och accepterar att Hill-Roms webbplatser kan ligga på en server i ett annat geografiskt område än där användaren befinner sig, och användaren godkänner att användardata överförs, bearbetas och kontrolleras av Hill-Rom och dess leverantörer runt om i världen.

9. Marknadsföringsregler

9.1 Varje land har specifika regler och förordningar som gäller för kommunikation av medicinsk information och annan information om medicinska produkter. Ingenting häri skall tolkas som en beställning eller en marknadsföring av en produkt som inte är godkänd enligt de lagar och förordningar som gäller i det land där användaren befinner sig. Om någonting på Hill-Roms webbplats kan anses vara emot lagstiftning i ett visst land så är inte den delen av Hill-Roms webbplats avsedd att vara tillgänglig från det landet och alla personer som lyder under denna lag har då inte tillstånd att använda den delen av Hill-Roms webbplats.

10. Domstols behörighet, tillämplig lag

10.1 Hill-Roms webbplats drivs och hanteras av företag som finns i flera olika länder världen över. Dessa villkor skall regleras av och eventuella tvister ska lösas i enlighet med tillämplig lokal lagstiftning.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> Typeahead / paging etc <<<<<<< HEAD